VERENIGING-VOORWAARDEN

Hieronder vindt u de Trooper vereniging-voorwaarden (hierna: Vereniging-voorwaarden). Inschrijving als Vereniging en Trooper partner impliceert de aanvaarding van deze vereniging-voorwaarden.

Inhoud

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 - Inschrijving en aanvaarding
Artikel 3 - Online shoppen via Trooper
          Artikel 3.1 – Activatie
          Artikel 3.2 – Commissie
          Artikel 3.3 – Betaling
          Artikel 3.4 – BTW
Artikel 4 –  Trooper Webshops
Artikel 4.1 – Online platform ‘Trooper Webshops’
Artikel 4.2 – Stripe account
Artikel 4.3 – Gebruiker
Artikel 4.4 – Overeenkomst Go Connect en Trooper Partner
Artikel 4.5 – Overeenkomst Go Connect en Vereniging
Artikel 5 - Nietigheid Go Connect Vereniging-overeenkomst
Artikel 6 - Beëindiging Go Connect Vereniging-overeenkomst
Artikel 7 - Gevolgen beëindiging Go Connect Vereniging-overeenkomst
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
Artikel 9 – Diversen
Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 – Definities

In de Vereniging-voorwaarden wordt verstaan onder:

Go Connect: Go Connect B.V. gevestigd te Beiaardlaan 3-5, 1850 Grimbergen, opererend onder BTW nummer BE 0653.775.248

Trooper: product van Go Connect, platform waarop verenigingen zich kunnen registreren www.trooper.be

Vereniging: iedere natuurlijke persoon van achttien jaar of ouder, feitelijke vereniging of rechtspersoon die de vereniging-voorwaarden heeft aanvaard en door Go Connect als vereniging is geaccepteerd om gebruik te maken van haar Dienst.

Trooper pagina: een voor elke vereniging unieke pagina op de website van Trooper. De Vereniging dient de link naar de Trooper pagina kenbaar te maken bij hun leden & sympathisanten via hun eigen communicatiekanalen. Deze link laat toe om aankopen toe te kennen aan Verenigingen.

Trooper browser: een door Go Connect ontwikkelde browser waarbij alle aankopen bij partner webshops van Trooper automatisch geregistreerd worden en commissie opleveren.  

Dienst: het door Go Connect ter beschikking stellen van de website www.trooper.be en de Trooper browser die toegang geven tot webwinkels voor het online kopen van producten en/of diensten en het uitkeren van commissie(s) aan Verenigingen. Deze Verenigingen laten gebruikers via hun Trooper pagina Goedgekeurde Aankopen doen.

Goedgekeurde Aankoop: een online aankoop die kan toegekend worden aan een Vereniging, die door de relevante webwinkel is goedgekeurd en waarvoor Go Connect een commissie ontvangt.

Gebruiker: iedere gebruiker van internet die naar de unieke Trooperpagina van de Vereniging surft, gebruik maakt van de Trooper Browser of gebruik maakt van het Trooper webshop platform zo o.a. maar niet uitsluitend de leden & sympathisanten van de Vereniging.  

Trooper Webshops: Een door Go Connect ontwikkeld platform waarmee webshops kunnen gecreëerd worden door verenigingen waarmee zij producten kunnen verkopen en commissie kunnen inzamelen.

Trooper Partner: Een bedrijf of organisatie waarmee Trooper een samenwerkingsovereenkomst heeft waarin het bedrijf of de organisatie zich engageert om een product of dienst aan te bieden waarmee een vereniging of goed doel geld kan inzamelen.

Artikel 2 - Inschrijving en aanvaarding

2.1 Iedere natuurlijke persoon van achttien jaar of ouder en iedere feitelijke vereniging of rechtspersoon kan zich aanmelden als Vereniging.

2.2 Inschrijving als Vereniging houdt in dat u de Vereniging-voorwaarden aanvaardt en deze respecteert.

2.3 Om bij Go Connect als Vereniging ingeschreven te worden moet u:

 • a) het inschrijvingsformulier zoals te vinden op de website van Trooper juist en volledig invullen;
 • b) de Vereniging-voorwaarden aanvaarden door de in het inschrijvingsformulier opgenomen algemene voorwaarden aan te vinken; en
 • c) als Vereniging zijn aanvaard door Go Connect.

2.4 Indien u bij de inschrijving zoals beschreven in artikel 2.3 sub a en b optreedt als vertegenwoordiger van één of meerdere personen dan wel van een organisatie of rechtspersoon, dient u daartoe bevoegd te zijn. Op Go Connect rust in dit kader geen onderzoeksplicht.

2.5 Go Connect informeert u zo snel mogelijk na ontvangst van het conform artikel 2.3 sub a en b ingevulde inschrijvingsformulier of Go Connect u als Vereniging accepteert. Go Connect kan een inschrijving weigeren zonder opgave van redenen.

2.6 Indien u door Go Connect als Vereniging bent geaccepteerd, mag Go Connect u als zodanig (be)noemen, eventueel in combinatie met uw logo, in alle communicatie met betrekking tot Trooper.

2.7 Verzameling van persoonsgegevens op grond van artikel 2.3 sub a gebeurt enkel en alleen ten behoeve van de Dienst en verwerking van betreffende gegevens gebeurt enkel voor zover nodig in het kader van de Dienst, een en ander conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 3 – Online shoppen via Trooper

Artikel 3.1 Activatie

3.1.1 Na inschrijving als Vereniging stelt Go Connect aan de Vereniging een link naar de Trooper pagina ter beschikking. Deze Trooper pagina is uniek voor elke Trooper vereniging. Op deze unieke Trooper pagina staan onder meer de banners van winkels via dewelke de Gebruiker kan kopen & steunen.

3.1.2De Vereniging dient de in artikel 3.1.1 genoemde link naar hun Trooper pagina via hun website en andere communicatiemiddelen zoals e-mail, advertenties, flyers …kenbaar te maken. Het Trooper-logo wordt hiervoor beschikbaar gesteld.

3.1.3 Bekendmaking via de website als bedoeld in artikel 3.1.2 betekent dat de link naar de Trooper pagina permanent, duidelijk & zichtbaar op de homepage van de Vereniging geplaatst wordt. De Vereniging is zelf verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de link naar de Trooper pagina en zal de richtlijnen en instructies van Go Connect hieromtrent opvolgen.

3.1.4 De Vereniging kan gebruik maken van het door Go Connect beschikbaar gesteld promotiemateriaal, zoals e-mails, facebookposts, affiches, flyers, stickers... Eventuele kosten, zoals verzend- en/of printkosten in dit kader, komen voor rekening van de Vereniging.

3.1.5 De Vereniging heeft het recht om de naam Trooper en de (overige) merken, logo’s en andere onderscheidingstekens van Go Connect te gebruiken, zoals door Go Connect aangegeven. Dit mag uitsluitend ten behoeve van de openbaarmaking van de link naar de Trooper pagina, de Trooper browser en bijbehorende promotie van de Dienst. De Vereniging zal daarbij steeds alle aanwijzingen van Go Connect opvolgen.

3.1.6 De Vereniging mag geen wijzigingen aanbrengen in de naam en/of het logo van Go Connect, Trooper en de (overige) merken, logo's en andere onderscheidingstekens van Go Connect. De Vereniging mag deze niet gebruiken indien dit op enige wijze (mogelijk) misleidend dan wel (mogelijk) schadelijk kan zijn voor Go Connect.

3.1.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1.5 en 3.1.6 zal de Vereniging de auteursrechten, merkenrechten en overige rechten van exclusieve aard van Go Connect en derden respecteren.

3.1.8 De Vereniging zal geen handelingen verrichten waardoor Go Connect en/of de Vereniging (mogelijk) in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is onder meer niet toegestaan dat de inhoud van de website van de Vereniging of van enig (ander) document (zoals advertenties of e-mails) waarin de Vereniging een link naar de Trooper pagina of Trooper browser heeft opgenomen:

 • a) een pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
 • b) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;
 • c) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
 • d) afbreuk kan doen / doet aan de goede naam en reputatie van Go Connect en/of Trooper; en/of
 • e) auteursrechten, merkrechten of andere rechten van Go Connect of enige derde schendt.

3.1.9 Indien de website van Go Connect hinder ondervindt van de installatie en/of het gebruik van een Trooper pagina, is Go Connect gerechtigd betreffende link naar de Trooper pagina te blokkeren totdat de hinder is verholpen.

Artikel 3.2 - Commissie

3.2.1Go Connect verplicht zich om 75% van de commissie, ontvangen via de Trooper pagina van de Vereniging door Go Connect, uit te keren aan de Vereniging die deze Trooper pagina op grond van artikel 3.1 ter beschikking heeft, onverminderd artikel 3.2.2, 3.3.3 juncto 7.1 sub e van de Vereniging-voorwaarden. De door Go Connect ontvangen commissies houden alle ontvangen commissies naar aanleiding van individuele goedgekeurde Aankopen voor de Vereniging in,  gebaseerd op behaalde aantallen en/of omzetten, met uitzondering van eventuele bonussen voor visibiliteit.

Go Connect zal de eerste € 75,00 aan Goedgekeurde Aankopen toegekend aan de Vereniging inhouden als opstartkost voor de activatie van de Vereniging als Trooper-vereniging (aanmaak materiaal, werkingskost,..).

3.2.2 Indien een aankoop wordt geretourneerd en/of betaling daarvan ongedaan wordt gemaakt, is Go Connect voor betreffende aankoop aan de Vereniging geen commissie (meer) verschuldigd. Eventueel reeds uitbetaalde commissie dient door de Vereniging aan Go Connect te worden terugbetaald. In het geval van gedeeltelijke retourzending vervalt bij vrijwel alle webwinkels de commissie.

3.2.3 Go Connect verschaft de Vereniging inzicht in hoe de op grond van artikel 3.2.1 juncto 3.2.2aan de Vereniging uit te keren commissie is samengesteld.

3.2.4 De gemiddelde commissiebedragen worden op de Trooper pagina per webwinkel weergegeven. Deze commissiebedragen zijn gemiddelden en kunnen hoger of lager liggen afhankelijk van onder meer de aankoopcategorie waarin gekocht wordt. Deze commissiebedragen kunnen aan wijziging onderhevig zijn. Genoemde bedragen worden berekend over de netto-aankoopsom exclusief overige kosten (zoals btw, verzend-, reserverings- en administratiekosten). De weergegeven commissiebedragen geven de volledige commissie weer die Go Connect aan de Vereniging uitkeert op grond van artikel 3.2.1 en komen dus overeen met 75% van de commissiebedragen voor Goedgekeurde Aankopen die Go Connect ontvangt.

3.2.5 In het geval dat, om welke reden dan ook, een eerder aan Go Connect toegekende commissie wordt teruggedraaid of verlaagd, dan komt met directe ingang ook de gerelateerde uitkeringsverplichting van Go Connect zoals beschreven in artikel 3.2.1 te vervallen dan wel wordt deze evenredig verlaagd. Dit geldt ook voor de periode dat betreffende wijziging nog niet door Go Connect op de website is overgenomen. Indien Go Connect in voornoemd geval reeds aan haar uitkeringsverplichting heeft voldaan, dient de Vereniging de gerelateerde commissie terug te betalen op grond van nietigheid van de betaling. Go Connect spant zich ertoe in om wijzigingen in de commissievoorwaarden zo spoedig mogelijk op haar website bekend te maken, door aanpassing van de commissie-voorwaarden.

3.2.6 Go Connect spant zich in om de door Verenigingen en/of Gebruikers gewenste webwinkels op te nemen op haar website en om een zo hoog mogelijke commissie te bedingen voor Verenigingen.

Artikel 3.3 - Betaling

3.3.1. Betaling van de commissie die Go Connect op grond van artikel 3.2.1 juncto 3.2.2 van de vereniging-voorwaarden aan de Vereniging verschuldigd is, vindt plaats om de drie maanden op basis van self-bill. De betaling gebeurt met inachtneming van de artikelen 3.3.2 t/m 3.3.4 en rechtstreeks op de rekening die de Vereniging heeft doorgegeven via het in artikel 2.3 van de Vereniging-voorwaarden genoemde aanmeldingsformulier en die als zodanig bij Go Connect is geregistreerd. Alle eventuele betalingskosten, met uitzondering van de administratiekosten van Go Connect, zijn voor rekening van de Vereniging.

3.3.2  Geen betaling zal plaatsvinden indien de vereiste gegevens van de Vereniging voor betaling niet bij Go Connect bekend zijn. Indien het vermoeden bestaat dat de voor betaling vereiste gegevens onjuist zijn, zal geen uitbetaling plaatsvinden totdat met zekerheid is vastgesteld dat de gegevens juist zijn.

3.3.3. Indien de door Go Connect aan een Vereniging in totaal verschuldigde commissie over 3 maanden minder bedraagt dan € 75,00 zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie voor die Vereniging (verder) worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in het daaropvolgende kwartaal waarin het totaalbedrag aan commissie € 75,00 of meer bedraagt.

3.3.4 Go Connect is aan de Vereniging geen rente verschuldigd.

3.3.5 Go Connect is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Vereniging verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Go Connect uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de Vereniging.

3.3.6 Op geen enkele wijze wordt tussen Go Connect en de Vereniging een (juridisch) ‘partnership’ of een betrekking van werkgever tot werknemer gecreëerd of geacht te zijn gecreëerd.

Artikel 3.4 - BTW

Go Connect BV betaalt aan verenigingen commissies uit op online aankopen van hun leden.
Alle commissie-inkomsten die Go Connect betaalt aan de verenigingen zijn onderworpen aan btw. Om de commissies te mogen ontvangen zou elke vereniging zich moeten registreren voor btw. Go Connect heeft echter een speciaal akkoord gevraagd en gekregen van de btw-administratie (Beslissing ET 132.022/3 van 26.10.2018 – integrale tekst vind je hier). Ten gevolge dat akkoord zullen bijna alle verenigingen geen btw-administratie moeten doen om de commissie-inkomsten van Go Connect te mogen ontvangen.  

3.4.1 Self-billing

In plaats van aan de verenigingen te vragen om facturen op te maken aan Go Connect voor elke betaling (wat normaal verplicht is) zal Go Connect zelf een factuur opstellen in naam van de verenigingen. Go Connect regelt ook de btw op die facturen voor de verenigingen.  

De verenigingen krijgen een elektronische kopie van elke “self-bill” (= een elektronische factuur) die Go Connect voor hen maakt en moeten die 7 jaar (elektronisch) bewaren. Go Connect bewaart deze ook in het dashboard van de verenigingen. (Check via dashboard.trooper.be).

3.4.2 (Meestal) geen btw-nummer nodig

Normaal moet elke vereniging een btw-nummer aanvragen om de self-bills van Go Connect uitbetaald te krijgen.  
Ten gevolge het speciale akkoord hoeft de vereniging geen btw-nummer aan te vragen of btw-aangiften in te dienen als de vereniging voldoet aan volgende 3 voorwaarden:

 • 1. De vereniging heeft geen andere btw-activiteiten dan het ontvangen van commissies van Go Connect.
 • 2. De vereniging is een feitelijke vereniging of een vzw die enkel activiteiten heeft die vallen onder een specifieke vrijstelling van btw, bijv. medische verzorging, maatschappelijk werk, sportinrichtingen, jeugdverenigingen, onderwijs, bibliotheken, musea, plantentuinen, toneelgroepen… en allerhande politieke, filantropische, religieuze etc. activiteiten (activiteiten uit art. 44, §2, 1° tot 4°, 6°, 7°, 9° en 11° van het btw-wetboek).
 • 3. De jaarlijkse inkomsten van de vereniging via Trooper zijn maximaal 6.000 EUR.

In de praktijk zijn er 2 mogelijke situaties:

Situatie 1: Je vereniging voldoet aan de 3 voorwaarden

 • Go Connect regelt alles voor je vereniging en laat iets weten indien je de 6.000 EUR per jaar zou overschrijden. Zodra die grens is overschreden, zit je vereniging in Situatie 2 hieronder.
 • Jouw vereniging:
 • Hoeft zich niet te registreren voor btw en kan dus ook geen btw recupereren.
 • Moet een kopie bewaren van alle self-bills van Go Connect (elektronisch). Deze worden ook al automatisch bewaard in het dashboard van je vereniging op Trooper.
 • Moet zich voor btw registreren zodra ze andere btw-activiteiten onderneemt dan haar activiteiten op Trooper.  
 • Geeft volmacht aan Go Connect om de verplichte btw-kennisgeving in naam van je vereniging te doen.

Situatie 2: Je vereniging voldoet niet aan de 3 voorwaarden

 • Jouw vereniging:
 • Moet zich wél registreren voor btw (of heeft dat al gedaan) met een zogenaamd “formulier 604A”.
 • Beschikt daardoor over een btw-nummer en moet dat verplicht meedelen aan Go Connect, zodat Go Connect het kan vermelden op elke self-bill.
 • Moet aan de normale btw-verplichtingen voldoen en mag afhankelijk van het gekozen btw-regime ook btw recupereren. Als de totale jaarinkomsten van de btw-activiteiten (incl. commissies via Trooper) minder zijn dan 25.000 EUR kan ze ook kiezen voor de “vrijstellingsregeling kleine onderneming” (art. 56bis btw-wetboek) en mag ze geen btw recupereren.
 • Moet een kopie bewaren van alle self-bills van Go Connect (elektronisch). Deze worden ook al automatisch bewaard in je dashboard op Trooper.
 • Als ze niet heeft gekozen voor de “vrijstellingsregeling kleine onderneming” (art. 56bis wbtw) neemt ze de self-bills van Go Connect op in vak 45 van haar periodieke btw-aangifte, en betaalt ze geen btw op deze self-bills.

Voor meer details over het speciale akkoord dat Go Connect heeft gekregen van de btw-administratie, verwijzen we je graag door naar de integrale tekst van de beslissing ET 132.022/3 dd. 26.10.2018.

Artikel 4 –  Trooper webshops

Artikel 4.1 – Online platform ‘Trooper Webshops’

Het online platform ‘Trooper Webshops’ (trooper.be/webshops en afgeleiden) brengt Trooper Partners en Verenigingen met elkaar in contact om verkopen aan de Gebruiker op een efficiënte en dynamische manier te laten verlopen. De Vereniging beschikt over een eigen account van waaruit alle verkopen aan de Gebruiker kunnen georganiseerd worden, zij bestellingen kunnen plaatsen bij de Trooper Partner of een eigen leverancier, en ook de leveringen kan organiseren aan de Gebruiker.

Artikel 4.2 – Stripe account

4.2.1 Go Connect doet beroep op een derde-dienstverlener, meer bepaald Stripe Inc, voor de verwerking van de betaling en de opslag van gegevens van creditcard of betaalkaart. Zowel de Vereniging, als de Partner dienen over een Stripe account te beschikken. Go Connect is niet verantwoordelijk voor de gegevens die de Vereniging of de Partner overmaken aan Stripe bij het aanmaken van de Stripe account. De algemene voorwaarden van Stripe zijn van toepassing op de Stripe account. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op https://stripe.com/en-be/ssa.

4.2.2 Go Connect draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor elke storing of disfunctioneren van Stripe, en verklaart dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk te zijn voor eventuele schade ten gevolge van een storing of disfunctioneren van Stripe. Eventuele klachten over het betaalsysteem dienen te worden overgemaakt aan Stripe.

Artikel 4.3 -De Gebruiker

Er bestaat op geen enkel ogenblik een contractuele relatie met Go Connect en de Gebruiker. De Gebruiker plaatst bestellingen door middel van tussenkomst van de Vereniging.

Ingeval de Gebruiker een bij de Vereniging geplaatste bestelling wenst te annuleren dan is dit enkel en alleen mogelijk ingeval de Vereniging haar bestelling nog niet heeft doorgegeven aan de Trooper Partner. Go Connect zal in voorkomend geval de betaling terug overmaken aan de Gebruiker. De Stripe transactiekosten die voortvloeien uit de oorspronkelijke bestelling en/of de terugbetaling, zullen evenwel worden aangerekend aan de Vereniging.

Artikel 4.4 – Overeenkomst Go Connect & Trooper Partners

4.4.1 Voorwerp  
Go Connect brengt via Trooper Webshops Verenigingen in contact met de Trooper Partners, waarna de Verenigingen, zo deze hiervoor kiezen, bestellingen kunnen plaatsen bij de Trooper Partners via Trooper Webshops. Go Connect garandeert op geen enkele wijze dat Verenigingen bestellingen zullen plaatsen bij de Trooper Partner.

De overeenkomst tussen Go Connect en de Trooper Partner komt tot stand zodra een Vereniging een account aanmaakt op Trooper Webshops.

4.4.2 Rechten en plichten

4.4.2.1 Trooper Partner

Met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen Go Connect en de Trooper Partner, is de Trooper Partner ertoe gehouden te goeder trouw de prijzen, verkoopsvoorwaarden en productinformatie te verschaffen via Trooper Webshops. De door de Trooper Partner aan Go Connect gecommuniceerde prijzen zijn steeds inclusief BTW en inclusief de vergoeding van Go Connect zoals beschreven onder artikel 4.4.3.

Ingeval een Vereniging bestellingen plaatst bij de Trooper Partner, dan dient deze de producten te leveren aan de Vereniging, dan wel in uitzonderlijke gevallen rechtstreeks aan de Gebruiker, in de afgesproken hoeveelheid en kwaliteit.

De Trooper Partner beschikt over de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle informatie die door de Trooper Partner op Trooper Webshops worden geplaatst. Hieronder wordt begrepen: auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, … (hierna “Intellectuele eigendomsrechten”). Deze opsomming is geenszins limitatief. De Trooper Partner verleent aan Go Connect een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare en sublicentieerbare licentie om de inhoud, via welk gekend of toekomstig medium dan ook te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen met het oog op het functioneren van Trooper Webshops. Zodra de overeenkomst tussen Go Connect en de Trooper Partner een einde neemt, eindigen tevens de verstrekte licenties.

De Trooper Partner mag geen producten aanbieden die een inbreuk uitmaken op Intellectuele eigendomsrechten van derden.

De Trooper Partner mag geen producten aanbieden die:

• Discriminerend zijn op grond van politieke voorkeur, godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of die enige andere manier kwetsend, beledigend, bedreigend of provocerend zijn;

• (seksueel) intimiderend zijn;

• Pornografisch zijn of op enige andere manier in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden;

• Onjuist, misleidend of onvolledig zijn;

• Waarin persoonsgegevens van derden worden verwerkt;

• Waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn;

• Die virussen, worms, trojans, cancelbots of andere software bevat die de Dienst of de rechten en belangen van Bezoekers kunnen schaden;

• Illegaal zijn en/of waarvan de handel of levering in strijd is met de geldende wet- en regelgeving;

De Partner kan in geen geval de volgende producten aanbieden:

• Aandelen, effecten en andere waardepapieren

• Aanstootgevend materiaal

• Cultureel erfgoed

• Defecte en/of teruggehaalde objecten

• Dieren

• Drugs

• Eigendom van de overheid of van derden

• Elektronische apparatuur

• Explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen

• Financiële producten en diensten (sparen, lenen, beleggen en verzekeren)

• Frontjes van autoradio’s en/of van ingebouwde navigatiesystemen

• Geneesmiddelen

• Gestolen waar

• Illegale en onveilige objecten en activiteiten

• Kans- en piramidespelen

• Legitimatiebewijzen en licenties van de overheid

• Levensmiddelen

• Medische hulpmiddelen

• Mensen, lichaamsdelen – en stoffen

• Mod-chips, spelconsoles en spelsoftware

• Motortuning (chiptuning)

• Objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten    van anderen

• Software

• Tabak

• Doorverkopen van tickets

• Valse valuta en postzegels

• Verzendlijsten en persoonlijke gegevens

• Virtual games

• Wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten

4.4.2.2. Go Connect

Go Connect verschaft aan de Trooper Partner toegang tot Trooper Webshops en biedt aan de Trooper Partner de mogelijkheid aan om via Trooper Webshops de geplaatste bestellingen op te volgen.

Go Connect ontvangt (via haar Stripe account) het geld van de Gebruiker en verdeelt het over de Trooper Partner, de Vereniging en eventuele aan te duiden derden.

Go Connect voorziet een dashboard waarop relevante informatie gedeeld wordt over de verenigingen die voor de Trooper Partner gekozen hebben.

Go Connect aggregeert de bestellingen per Vereniging om de administratie en logistiek te vereenvoudigen.

Go Connect maakt mee reclame voor het aanbod van de Trooper Partner door o.a. publicatie op Trooper en de communicatiekanalen.

4.4.3 Vergoeding Go Connect

De vergoeding van Go Connect wordt berekend aan de hand van de verkoopprijs van de producten die door de Verenigingen worden verkocht.

De vergoeding van Go Connect wordt ingehouden bij de overmaking van de vergoeding voor de producten van de Stripe account van Go Connect naar de Stripe account van de Trooper Partner. Go Connect stelt hiertoe een factuur op ten belope van de ingehouden vergoeding.

De overmaking van de vergoeding van de Trooper Partner door Go Connect is geautomatiseerd en is onderhevig aan mogelijks materiële fouten. Elke betaling zal gebeuren op de op dat moment door Go Connect gekende Stripe account van de Trooper Partner. Elke foutieve betaling wordt door Go Connect gecorrigeerd maar kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding.

Go Connect zal voor de verstrekte diensten een vergoeding aanrekenen als volgt:

• Verkoopprijs van de bestelling door de Gebruiker bij een Vereniging met een totale verkoopprijs ten bedrage van minder dan tien euro (10,00 EUR) (incl. BTW): één euro en een half (1,50 EUR) (excl. BTW) per bestelling;

• Verkoopprijs van de bestelling door de Gebruiker bij een Vereniging met een totale verkoopprijs ten bedrage van meer dan tien euro (10,00 EUR) (incl. BTW): vijftien procent (15%) (excl. BTW) van de totale verkoopprijs van de bestelling (incl. BTW).

Het is mogelijk van dit tarief af te wijken na overeenkomst tussen de Trooper Partner en Go Connect.

Alle betwistingen met betrekking tot de facturen, dan wel betalingen en/of aangerekende vergoedingen moeten – op straffe van verval – per aangetekende brief aan Go Connect worden gemeld binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur. Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

4.4.4 Aansprakelijkheid

Go Connect sluit, overeenkomstig hetgeen wettelijk is toegestaan, iedere aansprakelijkheid uit voor elke vorm van schade, direct of indirect, die een Trooper Partner lijdt of heeft geleden door:

• Het onjuist gebruik door de Trooper Partner van het online platform Trooper Webshops;

• Onjuiste informatie aangeleverd door de Trooper Partner op het online platform Trooper Webshops;

• Het gebruik van de Stripe account.

De volledige (contractuele, buitencontractuele of andere) aansprakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door de Go Connect afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft met inbegrip van het eigen risico dat Go Connect eventueel draagt overeenkomstig die verzekering. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is alle aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag ten belope van het totaal bedrag van de vergoedingen die de Trooper Partner aan Go Connect verschuldigd was gedurende twaalf (12) maanden voorafgaand aan de handeling waaruit de schade is ontstaan. Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract. Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.

Artikel 4.5 – Overeenkomst Go Connect en Verenigingen

4.5.1 Voorwerp  

Go Connect biedt aan de Vereniging een online platform Trooper Webshops aan door middel waarvan zij verkopen aan de Gebruiker op een efficiënte en dynamische manier kunnen laten verlopen.

De Vereniging kan kiezen om ofwel met een eigen leverancier van producten samen te werken, ofwel met een Trooper Partner van Go Connect samen te werken.

De overeenkomst tussen Go Connect en de Vereniging komt tot stand zodra de Vereniging de account op Trooper Webshops heeft aangemaakt en de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

4.5.2 Rechten en plichten

4.5.2.1 Vereniging

4.5.2.1.1 Met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen Go Connect en de Vereniging, is de Vereniging ertoe gehouden te goeder trouw de prijzen, verkoopsvoorwaarden en productinformatie te verschaffen zo zij ervoor kiest om met een eigen leverancier samen te werken. De Vereniging is zelf verantwoordelijk voor de verkoop, levering van de producten aan de Gebruiker, dan wel de afhaling van de producten bij de eigen leverancier of de Trooper Partner. De Vereniging is tevens verantwoordelijk voor het correct opslaan en respecteren van de houdbaarheidsdatum van de producten. Go Connect draagt geen enkele verantwoordelijkheid in dit kader.

4.5.2.1.2 Zo de Vereniging ervoor kiest met een eigen leverancier samen te werken dan mogen er geen producten aangeboden worden zoals bepaald in artikel 4.4.2.1 §4.

4.5.2.1.3. Bij het aanmaken van een account door de Vereniging op Trooper Webshops, stelt Go Connect aan de Vereniging een link naar de Trooper Webshop ter beschikking. Deze Trooper Webshop is uniek voor hun actie. Op deze unieke Trooper Webshop staan de producten dewelke de Gebruiker kan kopen en zo de Vereniging kan steunen.
De bepalingen van artikel 3.1 zijn onverkort van toepassing bij de aanmaak van een account door de Vereniging op Trooper Webshops.

4.5.2.1.4. Distributie

De leverancier levert de producten conform zijn leveringsvoorwaarden bij de Vereniging. De Vereniging is zelf verantwoordelijk voor de verdeling van de producten. Zij kan op het dashboard van de webshop een overzicht terugvinden van alle gegevens van de Gebruikers en kan alle Gebruikers op de hoogte brengen van het afhaalmoment of de levering.

4.5.2.1.5 Stopzetting verkoop
Een Vereniging kan een verkoopactie stopzetten op voorwaarde dat er geen bestellingen geplaatst zijn in de Trooper Webshop. Gekochte producten worden niet terugbetaald. Het retourneren van producten is niet mogelijk.  

4.5.2.2 Go Connect

Met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen Go Connect en de Vereniging, is Go Connect ertoe gehouden de Vereniging toegang te verschaffen tot Trooper Webshops om de verkoop, bestellingen, leveringen, … te kunnen opvolgen. Go Connect volgt de betaling van de bestellingen op middels diens eigen Stripe account en maakt vervolgens de opbrengsten over naar de Stripe account van de Vereniging. Deze overmaking geschiedt meteen bij elke betaalde bestelling van de Gebruiker.

4.5.3 Transactiekosten

Ingeval de Vereniging ervoor kiest om met een eigen leverancier samen te werken, en aldus enkel gebruik te maken van Trooper Webshops voor de organisatie van de verkoop, levering, … dan zijn er transactiekosten verschuldigd die worden berekend als volgt:

 • Bestelling met een totale verkoopprijs door de Vereniging ten bedrage van minder dan tien euro (10,00 EUR): vijftig eurocent (0,50 EUR) (incl. BTW) per bestelling;
 • Bestelling met een totale verkoopprijs door een Vereniging ten bedrage van meer dan tien euro (10,00 EUR): vijf procent (5%) van de totale verkoopprijs van de bestelling (incl. BTW).

Deze transactiekosten worden ingehouden bij de overmaking van de opbrengst van de Stripe account van Go Connect naar de Stripe account van de Vereniging. Go Connect bezorgt hiertoe op vraag van de Vereniging de factuur ten belope van de ingehouden transactiekosten.

Ingeval de Vereniging ervoor kiest samen te werken met een Trooper Partner zijn er geen transactiekosten verschuldigd.

Alle betwistingen over de facturen moeten – op straffe van verval – per aangetekende brief aan Go Connect worden gemeld binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur. Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

4.5.4 Aansprakelijkheid

Go Connect draagt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de producten die door haar Trooper Partners worden aangeboden en verstrekt dienaangaande geen enkele garantie over:

 • Juistheid en nauwkeurigheid van de producten en/of enige door de Partner weergegeven informatie;
 • Kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de producten;
 • Mogelijkheid van de Trooper Partners om te voorzien in de overeengekomen producten aan de overeengekomen prijs;
 • Juridische bevoegdheid van de Trooper Partners om de producten aan te bieden.

Go Connect draagt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de producten die door de eigen leveranciers van de Vereniging of de Vereniging zelf worden aangeboden en verstrekt dienaangaande geen enkele garantie.

De overige bepalingen van artikel 4.4.4 zijn onverkort van toepassing.  

Artikel 5 - Nietigheid Go Connect Vereniging-overeenkomst

5.1 Indien op enig moment sprake blijkt te zijn van misbruik of frauduleus optreden door de Vereniging, bijvoorbeeld doordat de Vereniging in strijd met artikel 2.3 juncto 2.4 van de Vereniging-voorwaarden (a) onbevoegd gebruik maakt van andermans identiteit of (b) onbevoegd wordt vertegenwoordigd, wordt betreffend Trooper-vereniging-schap (hierna: Vereniging-schap) door Go Connect als nietig beschouwd.
Go Connect stelt de Vereniging per e-mail op de hoogte van de nietigheid van het Trooper-Vereniging-schap. Het moment waarop betreffende e-mail is verzonden, wordt beschouwd als het moment van de nietigheid van het Vereniging-schap.

5.2 Indien artikel 5.1 van de Vereniging-voorwaarden van toepassing is:

 • a) dient alle eventueel door de Vereniging van Go Connect ontvangen commissie binnen de maand na verzending van de e-mail door Go Connect zoals bepaald in artikel 5.1, aan Go Connect te worden terugbetaald; en
 • b) vervallen alle rechten van Vereniging op eventueel nog door Go Connect aan Vereniging verschuldigde commissie.

5.3 In geval van nietigheid van het Vereniging-schap op grond van artikel 5.1, is artikel 7.1 sub a t/m d van de Vereniging-voorwaarden overeenkomstig van toepassing.

Artikel 6 - Beëindiging Go Connect-Vereniging-overeenkomst

6.1 De Vereniging is te allen tijde gerechtigd om de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De Vereniging dient dit per e-mail aan Go Connect kenbaar te maken. Het moment waarop betreffende e-mail is verzonden, wordt beschouwd als het moment van beëindiging van het Vereniging-schap in de zin van artikel 7 van de Vereniging-voorwaarden, tenzij Go Connect en de Vereniging uitdrukkelijk anders overeenkomen.  

 • Online shopping via Trooper: Indien de door Go Connect aan de Vereniging in totaal verschuldigde commissie ter zake van Goedgekeurde Aankopen op het moment van beëindiging minder dan € 75,00 bedraagt, kan de Vereniging vervolgens kiezen om hun ingezamelde, nog niet uitgekeerde Trooperinkomsten af te staan aan een andere Troopervereniging. Indien zij het geld niet afstaat aan een andere Troopervereniging, gaat het openstaande bedrag naar Trooper.
 • Trooper Webshops: Go Connect bezorgt aan de Vereniging de totaal verschuldigde winst van de verkochte producten.  

6.2 Onverminderd haar overige rechten is Go Connect gerechtigd om het Vereniging-schap met onmiddellijke ingang te beëindigen onder meer in geval dat:

 • a) de Vereniging in strijd handelt met de vereniging-voorwaarden dan wel anderszins tekortkomt in de nakoming van zijn of haar verplichtingen jegens Go Connect;
 • b) de website of webshop van de Vereniging naar het oordeel van Go Connect (mogelijk) in strijd is met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou (kunnen) zijn;
 • c) Go Connect van het Vereniging-schap op enigerlei wijze schade zou (kunnen) ondervinden; en/of
 • d) de Vereniging in die hoedanigheid onrechtmatig handelt jegens Go Connect en/of derden, zoals auteurs, uitgevers, producenten en uitvoerend kunstenaars.
 • e) De vereniging een Politieke vereniging is. Politieke verenigingen zijn verenigingen die omwille van hun naam, de identiteit van hun leden of bestuurders, hun externe communicatie of andere elementen redelijkerwijs geacht kunnen worden onder controle te staan van of anderszins aangestuurd worden door een politieke partij of een vereniging met een politieke ideologie.

6.3 Go Connect stelt de Vereniging per e-mail op de hoogte van beëindiging van het Vereniging-schap op grond van artikel 6.2. Het moment waarop betreffende e-mail is verzonden, wordt beschouwd als het moment van beëindiging van het Vereniging-schap in de zin van artikel 7 van de vereniging-voorwaarden, tenzij Go Connect en de Vereniging uitdrukkelijk anders overeenkomen.

6.4 Het Vereniging-schap wordt geacht te zijn beëindigd indien:

 • a) gedurende twee aaneengesloten jaren door Gebruikers van de link van de Trooperpagina of Trooper Webshop van de Vereniging of via de Trooper browser geen enkele Goedgekeurde Aankoop is gedaan;
 • b) door Go Connect aan de Vereniging gedurende een jaar geen commissie is betaald; of
 • c) de Dienst niet meer wordt verleend omdat het Go Connect Vereniging-programma (hierna: Vereniging-programma) is stopgezet.

Artikel 7 - Gevolgen beëindiging Go Connect Vereniging-overeenkomst

7.1 Indien het Vereniging-schap, om welke reden dan ook, is beëindigd dan wel geacht wordt te zijn beëindigd:

 • a) stopt de Vereniging onmiddellijk met het via internet (doen) openbaar maken van de aan hem of haar op grond van artikel 3.1.1 en artikel 4.5.2.1.3 van de Vereniging-voorwaarden beschikbaar gestelde link;
 • b) is Go Connect gerechtigd om de aan de Vereniging op grond van artikel 3.1.1 en artikel 4.5.2.1.3 van de Vereniging-voorwaarden beschikbaar gestelde link naar de Trooperpagina of Trooper Webshop te verbreken;
 • c) is Go Connect gerechtigd om de toegang van de Vereniging tot hun dashboard te blokkeren en de Vereniging op inactief te zetten op de Trooper browser van Go Connect;
 • d) is de Vereniging niet langer gerechtigd om de naam Go Connect, Trooper en de (overige) merken, logo's en andere onderscheidingstekens van Go Connect in overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 3.1.5 en 3.1.6 van de Vereniging-voorwaarden te gebruiken; en
 • e) kan de Vereniging geen aanspraak meer maken op commissie op grond van artikel 3.2.1 juncto 3.2.2 van de Vereniging-voorwaarden, met uitzondering van commissie ter zake van Goedgekeurde Aankopen die door Gebruikers van de link naar de Trooper pagina van Vereniging of via de Trooper Browser zijn verricht. Dit is van toepassing voordat het betreffende Vereniging-schap werd beëindigd dan wel als beëindigd werd beschouwd, waarbij onverminderd geldt dat de door Go Connect aan een Vereniging in totaal verschuldigde commissie van minder dan € 75,00 niet wordt uitbetaald. Indien de door Go Connect aan de Vereniging in totaal verschuldigde commissie ter zake van Goedgekeurde Aankopen minder dan € 75,00 bedraagt, vervalt de verplichting van Go Connect om betreffende commissie uit te keren en vervallen alle rechten van de Vereniging dienaangaande. Het moet gaan om Goedgekeurde aankopen die door Gebruikers van de link van de Vereniging zijn verricht voordat het betreffende Vereniging-schap werd beëindigd dan wel als beëindigd werd beschouwd,

7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 sub e en artikel 8 van de Vereniging-voorwaarden, behoudt Go Connect zich het recht voor een schadevergoeding te eisen van de Vereniging in verband met de beëindiging van het Vereniging-schap zoals bepaald in artikel 5 en artikel 6.2.  

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1 De Vereniging is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn of haar gebruik, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn of haar website en alle (andere) documenten (zoals advertenties en e-mails) waarin een link naar de Trooperpagina of Trooper Webshop is opgenomen. De Vereniging vrijwaart Go Connect voor alle aanspraken hieromtrent.

8.2 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Go Connect, is Go Connect niet aansprakelijk voor enigerlei schade en/of kosten van de Vereniging in verband met deelname aan het Vereniging-programma. Het gaat dan onder meer over - maar niet beperkt tot - schade en/of kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de Go Connect website, Trooper Browser, Trooper Webshop, technische storingen, etc.

8.3 Go Connect is niet aansprakelijk voor enigerlei schade en/of kosten ontstaan door toedoen dan wel nalaten van via haar website of de Trooper browser bereikbare webwinkels of door vertegenwoordigers van webwinkels. Het gaat dan onder meer over - maar niet beperkt tot - schade en/of kosten ontstaan door niet behoorlijk functioneren van hun websites, technische storingen, fouten en onjuistheden in berichtgeving, het afkeuren van een aankoop, etc. Go Connect is ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

8.4 De Vereniging is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor enigerlei schade en/of kosten ontstaan door fouten en onjuistheden in het in artikel 2.3 van de Vereniging-voorwaarden genoemde en door Vereniging ingevulde inschrijvingsformulier. Onder fouten en onjuistheden wordt in dit kader tevens door de Vereniging niet dan wel niet tijdig doorgegeven wijzigingen verstaan. De Vereniging vrijwaart Go Connect voor alle aanspraken hieromtrent.

8.5 Go Connect is niet aansprakelijk voor enigerlei schade en/of kosten ontstaan door misbruik en/of frauduleus optreden door de Vereniging, bijvoorbeeld doordat de Vereniging in strijd met artikel 2.3 juncto 2.4 van de Vereniging-voorwaarden (a) onbevoegd gebruik maakt van andermans identiteit of (b) onbevoegd wordt vertegenwoordigd.

8.6 Ingevolge artikel 3.4 van de Vereniging-voorwaarden staat de Vereniging er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van fiscale en sociale wetgeving. De Vereniging vrijwaart Go Connect terzake van alle aanspraken hieromtrent.

8.7 De Dienst wordt met de grootste zorg opgezet en verleend door Go Connect. Mochten er in de berichtgeving van Go Connect toch nog fouten of vergissingen voorkomen, dan kan Go Connect niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade en/of kosten ontstaan door kennelijke fouten en onjuistheden.

Artikel 9 – Diversen

9.1 De Vereniging zal zich nooit voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Go Connect en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Go Connect.

9.2 De Vereniging is niet gerechtigd om (een deel van) zijn of haar Vereniging-schap over te dragen aan een derde, tenzij Go Connect hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.

9.3 Go Connect is te allen tijde gerechtigd om de Vereniging-voorwaarden te wijzigen. De Vereniging zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde Vereniging-voorwaarden voor de Vereniging niet aanvaardbaar zijn, is de Vereniging gerechtigd het Vereniging-schap te beëindigen conform artikel 6.1 van de Vereniging-voorwaarden. Indien de Vereniging niet binnen 10 dagen na voornoemde kennisgeving tot beëindiging van het Vereniging-schap overgaat, wordt de Vereniging geacht de gewijzigde Vereniging-voorwaarden te hebben aanvaard.

9.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Vereniging-voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd worden, dan blijvende de overige Vereniging-voorwaarden volledig van toepassing. Go Connect zal de betreffende bepaling(en) zodanig wijzigen dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht is(/zijn), waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

9.5 Indien zich tussen Go Connect en de Vereniging een situatie voordoet die niet in de Vereniging-voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de Vereniging-voorwaarden.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 De Vereniging-voorwaarden en het Vereniging-schap worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht en geschillen dienaangaande zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandstalige rechtbanken te Brussel.

​​< # >​

Ingeval van vragen over de Algemene Voorwaarden kan u met Trooper contact opnemen op het nummer 0475/66.43.03 of via vragen@trooper.be