VERENIGING-VOORWAARDEN

Hieronder vindt u de Trooper vereniging-voorwaarden (hierna: vereniging-voorwaarden). Gelieve deze zorgvuldig door te lezen. Door u in te schrijven als vereniging, geeft u aan de vereniging-voorwaarden te aanvaarden.

Inhoud:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Inschrijving en aanvaarding

Artikel 3 - Activatie

Artikel 4 - Commissie

Artikel 5 - Betaling

Artikel 6 - Nietigheid Go Connect Vereniging-overeenkomst

Artikel 7 - Beëindiging Go Connect Vereniging-overeenkomst

Artikel 8 - Gevolgen beëindiging Go Connect Vereniging-overeenkomst

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

Artikel 10 - Diversen

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 – Definities

In de Vereniging-voorwaarden wordt verstaan onder:

Go Connect: de BVBA Go Connect B.V. gevestigd te Koveris 24, 1850 Grimbergen, opererend onder BTW nummer BE 0653.775.248

Trooper: product van Go Connect, platform waarop verenigingen zich kunnen registreren www.trooper.be

Vereniging: ie dere natuurlijke persoon van achttien jaar, feitelijke vereniging of ouder of rechtspersoon die de vereniging-voorwaarden heeft aanvaard en door Go Connect als vereniging is geaccepteerd om gebruik te maken van haar Dienst.

Trooperpagina: een voor elke vereniging unieke pagina op de website van Trooper. De Vereniging dient de link naar de Trooperpagina kenbaar te maken bij hun leden & sympathisanten via hun eigen communicatiekanalen. Deze link laat toe om aankopen toe te kennen aan Verenigingen.

Dienst: het door Go Connect via Trooper ter beschikking stellen van de website die toegang geeft tot webwinkels voor het online kopen van producten en/of diensten en het uitkeren van commissie(s) aan Verenigingen. Deze Verenigingen laten gebruikers via hun Trooperpagina Goedgekeurde Aankopen doen.

Goedgekeurde Aankoop: een online aankoop die kan toegekend worden aan een Vereniging, die door de relevante webwinkel is goedgekeurd en waarvoor Go Connect een commissie ontvangt.

Gebruiker: iedere gebruiker van internet die naar de unieke Trooperpagina van de vereniging surft.

Artikel 2 - Inschrijving en aanvaarding

2.1 Iedere natuurlijke persoon van achttien jaar of ouder en iedere rechtspersoon kan zich aanmelden als Trooper-vereniging.

2.2 Inschrijving als Trooper-vereniging houdt in dat u de vereniging-voorwaarden aanvaardt en deze respecteert.

2.3 Om bij Go Connect als vereniging ingeschreven te worden moet u:

 • a) het inschrijvingsformulier zoals te vinden op de website van Trooper juist en volledig invullen;

 • b) de vereniging-voorwaarden aanvaarden door de in het inschrijvingsformulier opgenomen algemene voorwaarden aan te vinken; en

 • c) als Vereniging zijn aanvaard door Go Connect.

2.4 Indien u bij de inschrijving zoals beschreven in artikel 2.3 sub a en b optreedt als vertegenwoordiger van een of meer anderen dan wel van een organisatie, dient u daartoe bevoegd te zijn. Op Go Connect rust in dit kader geen onderzoeksplicht.

2.5 Go Connect informeert u in beginsel binnen veertiendagen na ontvangst van het conform artikel 2.3 sub a en b ingevulde inschrijvingsformulier, of Go Connect u als Vereniging accepteert. Go Connect kan een inschrijving weigeren, zonder opgave van redenen.

2.6 Indien u door Go Connect als Vereniging bent geaccepteerd, mag Go Connect u als zodanig (be)noemen, eventueel in samenhang met uw logo, in alle communicatie met betrekking tot Trooper.

2.7 Verzameling van persoonsgegevens op grond van artikel 2.3 sub a gebeurt enkel en alleen ten behoeve van de Dienst en verwerking van betreffende gegevens gebeurt enkel voor zover nodig in het kader van de Dienst, een en ander conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 3 – Activatie

3.1 Na inschrijving als Vereniging stelt Go Connect aan de vereniging een link naar de Trooperpagina ter beschikking. Deze Trooperpagina is uniek voor elke Troopervereniging. Op deze unieke trooperpagina staan onder meer de banners van winkels via dewelke leden of sympathisanten kunnen kopen & steunen.

3.2 De Vereniging dient de in artikel 3.1 genoemde link naar de Trooperpagina van hun vereniging via hun website en andere communicatiemiddelen zoals e-mail, advertenties, flyers …kenbaar te maken bij hun leden & sympathisanten. Het Trooper-logo wordt hiervoor beschikbaar gesteld.

3.3 Bekendmaking via de website als bedoeld in artikel 3.2 betekent dat de link naar de trooperpagina permanent, duidelijk & zichtbaar op de homepage van de vereniging geplaatst wordt. De Vereniging is zelf verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de link naar de Trooperpagina en zal de richtlijnen en instructies van Go Connect hieromtrent opvolgen.

3.4 De Vereniging kan gebruik maken van Go Connect beschikbaar gesteld promotiemateriaal, zoals e-mails, facebookposts, affiches, flyers, stickers... Eventuele kosten, zoals verzend- en/of printkosten in dit kader komen voor rekening van de vereniging.

3.5 De Vereniging heeft het recht om de naam Trooper en de (overige) merken, logo's en andere onderscheidingstekens van Go Connect te gebruiken, zoals door Go Connect aangegeven. Dit mag uitsluitend ten behoeve van openbaarmaking van de link naar de Trooperpagina en bijbehorende promotie van de Dienst. De Vereniging zal daarbij steeds alle aanwijzingen van Go Connect opvolgen.

3.7 De Vereniging mag geen wijzigingen aanbrengen in de naam en/of het logo van Go Connect, Trooper en de (overige) merken, logo's en andere onderscheidingstekens van Go Connect. De Vereniging mag deze niet gebruiken indien dit op enige wijze (mogelijk) misleidend dan wel (mogelijk) schadelijk kan zijn voor Go Connect.

3.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.6 en 3.7 zal de Vereniging de auteursrechten, merkenrechten en overige rechten van exclusieve aard van Go Connect en derden respecteren.

3.9 De Vereniging zal geen handelingen verrichten waardoor Go Connect en/of de vereniging (mogelijk) in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is onder meer niet toegestaan dat (door) de inhoud van de website van de Vereniging of van enig (ander) document (zoals advertenties of e-mails) waarin de Vereniging een link naar de Trooperpagina heeft opgenomen:

 • a) een pornografisch of gewelddadig karakter heeft;

 • b) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;

 • c) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;

 • d) afbreuk kan doen / doet aan de goede naam en reputatie van Go Connect en/of Trooper; en/of

 • e) auteursrechten, merkrechten of andere rechten van Go Connect of enige derde worden geschonden.

3.10 Indien de Website van Go Connect hinder ondervindt van de installatie en/of het gebruik van een Trooperpagina, is Go Connect gerechtigd betreffende link naar de Trooperpagina te blokkeren.

Artikel 4 - Commissie

4.1 Go Connect verplicht zich om 75% van de commissie, ontvangen via de Trooperpagina van de vereniging door Go Connect, uit te keren aan de Vereniging die deze Trooperpagina op grond van artikel 3.1 ter beschikking heeft, onverminderd artikel 5.3 juncto 8.1 sub e en artikel 4.2 van de Vereniging-voorwaarden. De door Go Connect ontvangen commissies houden alle ontvangen commissies naar aanleiding van individuele Goedgekeurde Aankoop voor de Vereniging in, met uitzondering van eventuele afzonderlijke bonussen voor behaalde aantallen en/of omzetten.

4.2 Indien een aankoop wordt geretourneerd en/of betaling daarvan ongedaan wordt gemaakt, is Go Connect voor betreffende aankoop aan de Vereniging geen commissie (meer) verschuldigd. Eventueel reeds uitbetaalde commissie dient door de Vereniging aan Go Connect te worden terugbetaald. In het geval van gedeeltelijke retourzending vervalt bij vrijwel alle webwinkels de commissie.

4.3 Go Connect verschaft de Vereniging inzicht in hoe de op grond van artikel 4.1 juncto 4.2 aan de Vereniging uit te keren commissie is samengesteld.

4.4 De gemiddelde commissie-bedragen worden op de Trooperpagina per webwinkel weergegeven. Deze commissiebedragen zijn gemiddelden, en kunnen hoger of lager liggen afhankelijk van onder meer de aankoopcategorie waarin gekocht wordt. Deze commissie-bedragen kunnen aan wijziging onderhevig zijn. Genoemde bedragen worden berekend over de netto-aankoopsom exclusief overige kosten (zoals verzend-, reserverings- en administratiekosten). De weergegeven commissie-bedragen geven de volledige commissie weer die Go Connect aan de Vereniging uitkeert op grond van artikel 4.1 en komen dus overeen met 75% van de commissiebedragen voor Goedgekeurde Aankopen die Go Connect ontvangt.

4.5 In het geval dat, om welke reden dan ook, een eerder aan Go Connect toegekende commissie wordt teruggedraaid of verlaagd, dan komt met directe ingang ook de gerelateerde uitkeringsverplichting van Go Connect zoals beschreven in artikel 4.1 te vervallen dan wel wordt deze evenredig verlaagd. Dit geldt ook voor de periode dat betreffende wijziging nog niet door Go Connect op de Website is overgenomen. Indien Go Connect in voornoemd geval reeds aan haar uitkeringsverplichting heeft voldaan, dient de Vereniging gerelateerde commissie terug te betalen op grond van nietigheid van de betaling. Go Connect spant zich ertoe in om wijzigingen in de commissie-voorwaarden zo spoedig mogelijk op haar Website bekend te maken, door aanpassing van de commissie-voorwaarden.

4.6 Go Connect spant zich in om de door Verenigingen en/of Gebruikers gewenste webwinkels op te nemen op haar Website en om een zo hoog mogelijke commissie te bedingen voor Verenigingen.

Artikel 5 - Betaling

5.1 Betaling van de commissie die Go Connect op grond van artikel 4.1 juncto 4.2 van de Vereniging-voorwaarden aan vereniging verschuldigd is, vindt plaats om de drie maanden op basis van self-bill. De betaling gebeurt met inachtneming van de artikelen 5.2 t/m 5.4 en 5.8 en rechtstreeks op de rekening die de vereniging heeft doorgegeven via het in artikel 2.3 van de vereniging-voorwaarden genoemde aanmeldingsformulier en die als zodanig bij Go Connect is geregistreerd. Alle eventuele betalingskosten, met uitzondering van de administratiekosten van Go Connect, zijn voor rekening van de vereniging.

5.2 Geen betaling zal plaatsvinden indien de vereiste gegevens van de Vereniging voor betaling niet bij Go Connect bekend zijn. Indien het vermoeden bestaat dat de voor betaling vereiste gegevens onjuist zijn, zal geen uitbetaling plaatsvinden totdat met zekerheid is vastgesteld dat de gegevens juist zijn.

5.3 Indien de door Go Connect aan een Vereniging in totaal verschuldigde commissie over 3 maanden minder bedraagt dan € 75,00 zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie voor die vereniging (verder) worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaalbedrag aan commissie € 75,00 of meer bedraagt.

5.4 Go Connect is aan de vereniging geen rente verschuldigd.

5.5 Go Connect is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de vereniging verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Go Connect uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de vereniging.

5.6 Op geen enkele wijze wordt tussen Go Connect en de vereniging een (juridisch) ‘partnership’ of een betrekking van werkgever tot werknemer gecreëerd of geacht te zijn gecreëerd.

Artikel 6 - Nietigheid Go Connect Vereniging-overeenkomst

6.1 Indien op enig moment sprake blijkt te zijn van misbruik of frauduleus optreden door de vereniging, bijvoorbeeld doordat de vereniging in strijd met artikel 2.3 juncto 2.4 van de Vereniging-voorwaarden (a) onbevoegd gebruik maakt van andermans identiteit of (b) onbevoegd wordt vertegenwoordigd, wordt betreffend Trooper-vereniging-schap (hierna: Vereniging-schap) door Go Connect als nietig beschouwd.

6.2 Indien artikel 6.1 van de Vereniging-voorwaarden van toepassing is:

 • a) dient alle eventueel door de Vereniging van Go Connect ontvangen commissie binnen een redelijke termijn aan Go Connect te worden terugbetaald; en

 • b) vervallen alle rechten van Vereniging op eventueel nog door Go Connect aan Vereniging verschuldigde commissie.

6.3 In geval van nietigheid van het Vereniging-schap op grond van artikel 6.1, is artikel 8.1 sub a t/m d van de Vereniging-voorwaarden overeenkomstig van toepassing.

Artikel 7 - Beëindiging Trooper-Vereniging-overeenkomst

7.1 De Vereniging is te allen tijde gerechtigd om de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De Vereniging dient dit per e-mail aan Go Connect kenbaar te maken. Het moment waarop betreffende e-mail is verzonden, wordt beschouwd als het moment van beëindiging van het Vereniging-schap in de zin van artikel 8 van de Vereniging-voorwaarden, tenzij Go Connect en de Vereniging uitdrukkelijk anders overeenkomen.

7.2 Onverminderd haar overige rechten is Go Connect gerechtigd om het Vereniging-schap met onmiddellijke ingang te beëindigen onder meer in geval dat:

 • a) de Vereniging in strijd handelt met de Vereniging-voorwaarden dan wel anderszins tekort komt in de nakoming van zijn of haar verplichtingen jegens Go Connect;

 • b) de website van de Vereniging naar het oordeel van Go Connect (mogelijk) in strijd is met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou (kunnen) zijn;

 • c) Go Connect van het Vereniging-schap op enigerlei wijze schade zou (kunnen) ondervinden; en/of

 • d) de Vereniging in die hoedanigheid onrechtmatig handelt jegens Go Connect en/of derden, zoals auteurs, uitgevers, producenten en uitvoerend kunstenaars.

7.3 Go Connect stelt de Vereniging per e-mail op de hoogte van beëindiging van het Vereniging-schap op grond van artikel 7.2. Het moment waarop betreffende e-mail is verzonden, wordt beschouwd als het moment van beëindiging van het Vereniging-schap in de zin van artikel 8 van de Vereniging-voorwaarden, tenzij Go Connect en de Vereniging uitdrukkelijk anders overeenkomen.

7.4 Het Vereniging-schap wordt geacht te zijn beëindigd indien:

 • a) gedurende drie aaneengesloten maanden door Gebruikers van de link van de Trooperpagina van Vereniging geen enkele Goedgekeurde Aankoop is gedaan;

 • b) door Go Connect aan de Vereniging gedurende een jaar geen commissie is betaald; of

 • c) de Dienst niet meer wordt verleend omdat het Go Connect Vereniging-programma (hierna: Vereniging-programma) is stopgezet.

Artikel 8 - Gevolgen beëindiging Go Connect Vereniging-overeenkomst

8.1 Indien het Vereniging-schap, om welke reden dan ook, is beëindigd dan wel geacht wordt te zijn beëindigd:

 • a) stopt de Vereniging onmiddellijk met het via internet (doen) openbaar maken van de aan hem of haar op grond van artikel 3.1 van de Vereniging-voorwaarden beschikbaar gestelde Link;

 • b) is Go Connect gerechtigd om de aan de Vereniging op grond van artikel 3.1 van de Vereniging-voorwaarden beschikbaar gestelde link naar de Trooperpagina te verbreken;

 • c) is Go Connect gerechtigd om de toegang van de Vereniging tot de Website van Go Connect te blokkeren;

 • d) is de Vereniging niet langer gerechtigd om de naam Go Connect, Trooper en de (overige) merken, logo's en andere onderscheidingstekens van Go Connect in overeenstemming met het bepaalde in de artikelen 3.6 en 3.7 van de Vereniging-voorwaarden te gebruiken; en

 • e) kan de Vereniging geen aanspraak meer maken op commissie op grond van artikel 4.1 juncto 4.2 van de Vereniging-voorwaarden, met uitzondering van commissie ter zake van Goedgekeurde Aankopen die door Gebruikers van de link naar de Trooperpagina van Vereniging zijn verricht. Dit is van toepassing vóórdat het betreffende Vereniging-schap werd beëindigd dan wel als beëindigd werd beschouwd, waarbij onverminderd geldt dat de door Go Connect aan een Vereniging in totaal verschuldigde commissie van minder dan € 75,00 niet wordt uitbetaald. Indien de door Go Connect aan de Vereniging in totaal verschuldigde commissie ter zake van Goedgekeurde Aankopen minder dan € 75,00 bedraagt, vervalt de verplichting van Go Connect om betreffende commissie uit te keren en vervallen alle rechten van de Vereniging dienaangaande. Het moet gaan om Goedgekeurde aankopen die door Gebruikers van de Link van Vereniging zijn verricht vóórdat het betreffende Vereniging-schap werd beëindigd dan wel als beëindigd werd beschouwd,

8.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1 sub e en artikel 9 van de Vereniging-voorwaarden, zullen Go Connect en de Vereniging geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van het Vereniging-schap. Zij doen hierbij afstand van enig recht op enigerlei (schade)vergoeding.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 De Vereniging is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn of haar gebruik, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn of haar website en alle (andere) documenten (zoals advertenties en e-mails) waarin een link naar de Trooperpagina is opgenomen. De Vereniging vrijwaart Go Connect voor alle aanspraken hieromtrent.

9.2 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Go Connect, is Go Connect niet aansprakelijk voor enigerlei schade en/of kosten van de Vereniging in verband met deelname aan het Vereniging-programma. Het gaan dan onder meer over - maar niet beperkt tot - schade en/of kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de Go Connect Website, technische storingen, etc.

9.3 Go Connect is niet aansprakelijk voor enigerlei schade en/of kosten ontstaan door toedoen dan wel nalaten van via haar Website bereikbare webwinkels of door vertegenwoordigers van webwinkels. Het gaat dan onder meer over - maar niet beperkt tot - schade en/of kosten ontstaan door niet behoorlijk functioneren van hun websites, technische storingen, fouten en onjuistheden in berichtgeving, het afkeuren van een aankoop, etc. Go Connect is ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van hun websites.

9.4 De Vereniging is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor enigerlei schade en/of kosten ontstaan door fouten en onjuistheden in het in artikel 2.3 van de Vereniging-voorwaarden genoemde en door Vereniging ingevulde inschrijvingsformulier. Onder fouten en onjuistheden wordt in dit kader tevens door de Vereniging niet dan wel niet tijdig doorgegeven wijzigingen verstaan. De Vereniging vrijwaart Go Connect voor alle aanspraken hieromtrent.

9.5 Go Connect is niet aansprakelijk voor enigerlei schade en/of kosten ontstaan door misbruik en/of frauduleus optreden door de Vereniging, bijvoorbeeld doordat de Vereniging in strijd met artikel 2.3 juncto 2.4 van de Vereniging-voorwaarden (a) onbevoegd gebruik maakt van andermans identiteit of (b) onbevoegd wordt vertegenwoordigd.

9.6 Ingevolge artikel 5.7 van de Vereniging-voorwaarden staat de Vereniging er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van fiscale en sociale wetgeving. De Vereniging vrijwaart Go Connect terzake van alle aanspraken hieromtrent.

9.7 De Dienst wordt met de grootste zorg opgezet en verleend. Mochten er in de berichtgeving van Go Connect toch nog fouten of vergissingen voorkomen, dan kan Go Connect niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade en/of kosten ontstaan door kennelijke fouten en onjuistheden.

Artikel 10 – Diversen

10.1 De Vereniging zal zich nooit voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Go Connect en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Go Connect.

10.2 De Vereniging is niet gerechtigd om (een deel van) zijn of haar Vereniging-schap over te dragen aan een derde, tenzij Go Connect hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.

10.3 Go Connect is te allen tijde gerechtigd om de Vereniging-voorwaarden te wijzigen. De Vereniging zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde Vereniging-voorwaarden voor de Vereniging- niet aanvaardbaar zijn, is de Vereniging gerechtigd het Vereniging-schap te beëindigen conform artikel 7.1 van de Vereniging-voorwaarden. Indien de Vereniging niet binnen 10 dagen na voornoemde kennisgeving tot beëindiging van het Vereniging-schap overgaat, wordt de Vereniging geacht de gewijzigde Vereniging-voorwaarden te hebben aanvaard.

10.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Vereniging-voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd worden, dan blijvende overige Vereniging-voorwaarden volledig van toepassing. Go Connect zal de betreffende bepaling(en) zodanig wijzigen dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht is(/zijn), waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

10.5 Indien zich tussen Go Connect en de Vereniging een situatie voordoet die niet in de Vereniging-voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de Vereniging-voorwaarden.

10.6 Indien Go Connect niet steeds strikte naleving van de Vereniging-voorwaarden zou verlangen, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. Dit betekent evenmin dat Go Connect het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van de Vereniging-voorwaarden te verlangen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 De Vereniging-voorwaarden en het Vereniging-schap worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht en geschillen dienaangaande zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandstalige rechtbanken te Brussel.

Artikel 12 - BTW

Trooper (GO CONNECT BVBA) betaalt aan verenigingen commissies uit op online aankopen van hun leden.
Alle commissie-inkomsten die Trooper betaalt aan de verenigingen zijn onderworpen aan btw. Om de commissies te mogen ontvangen zou elke vereniging zich dus moeten registreren voor btw. Maar Trooper heeft een speciaal akkoord gevraagd én gekregen van de btw-administratie (Beslissing ET 132.022/3 van 26.10.2018 – integrale tekst vind je hier). Dankzij dat akkoord zullen bijna alle verenigingen geen btw-administratie moeten doen om de commissie-inkomsten van Trooper te mogen ontvangen. Heel goed nieuws dus!

12.1 Self-billing

In plaats van aan de verenigingen te vragen om facturen op te maken aan Trooper voor elke betaling (wat normaal verplicht is) zal Trooper zélf een factuur opstellen in naam van de verenigingen. Trooper regelt ook de btw op die facturen voor de verenigingen. Dat systeem heet “self-billing”.

De verenigingen krijgen een elektronische kopie van elke “self-bill” (= een elektronische factuur) die Trooper voor hen maakt en moeten die dan 7 jaar (elektronisch) bewaren. Trooper bewaart deze ook in je dashboard. Check via www.trooper.be/login.

Normaal moet elke vereniging melden aan de btw-administratie dat ze self-bills uitbetaald zal krijgen van Trooper. Dankzij het speciale akkoord mag Trooper dat echter doen in plaats van de vereniging. Je hoeft dus niets te doen!

12.2 (Meestal) geen btw-nummer nodig

Normaal moet elke vereniging een btw-nummer aanvragen om de self-bills van Trooper uitbetaald te krijgen. Maar ook daar past het speciale akkoord een mouw aan voor de meeste kleine verenigingen.

De vereniging hoeft geen btw-nummer aan te vragen of btw-aangiften in te dienen als je vereniging voldoet aan volgende 3 voorwaarden:

 • 1. De vereniging heeft geen andere btw-activiteiten dan het ontvangen van Troopercommissies.

 • 2. De vereniging is een feitelijke vereniging of een vzw die enkel activiteiten heeft die vallen onder een specifieke vrijstelling van btw, bijv. medische verzorging, maatschappelijk werk, sportinrichtingen, jeugdverenigingen, onderwijs, bibliotheken, musea, plantentuinen, toneelgroepen… en allerhande politieke, filantropische, religieuze etc. activiteiten (activiteiten uit art. 44, §2, 1° tot 4°, 6°, 7°, 9° en 11° van het btw-wetboek).

 • 3. De jaarlijkse inkomsten uit Trooper zijn maximaal 6.000 EUR.

Eigenlijk blijft hier alles hetzelfde op BTW-vlak met of zonder Trooper tenzij je meer dan 6.000 EUR Troopermonnies per jaar ophaalt.

In de praktijk zijn er 2 mogelijke situaties:

Situatie 1: Je vereniging voldoet aan de 3 voorwaarden

 • Goed nieuws! Trooper regelt alles voor je vereniging en laat iets weten indien je de 6.000 EUR per jaar zou overschrijden. Zodra die grens is overschreden, zit je vereniging in Situatie 2 hieronder.

 • Jouw vereniging:

  • Hoeft zich niet te registreren voor btw en kan dus ook geen btw recupereren.

  • Moet een kopie bewaren van alle self-bills van Trooper (elektronisch). Deze worden ook al automatisch bewaard in je Trooperdashboard.

  • Moet zich voor btw registreren zodra ze andere btw-activiteiten onderneemt dan alleen Trooper. Maar dat moet je ook zonder Trooper 😉

  • Geeft volmacht aan Trooper om de verplichte btw-kennisgeving in naam van je vereniging te doen.

Situatie 2: Je vereniging voldoet niet aan de 3 voorwaarden

 • Jouw vereniging:

  • Moet zich wél registreren voor btw (of heeft dat al gedaan) met een zogenaamd “formulier 604A”.

  • Beschikt daardoor over een btw-nummer en moet dat verplicht meedelen aan Trooper, zodat Trooper het kan vermelden op elke self-bill.

  • Moet aan de normale btw-verplichtingen voldoen en mag afhankelijk van het gekozen btw-regime ook btw recupereren. Als de totale jaarinkomsten van de btw-activiteiten (incl. Troopercommissies) minder zijn dan 25.000 EUR kan ze ook kiezen voor de “vrijstellingsregeling kleine onderneming” (art. 56bis btw-wetboek) en mag ze geen btw recupereren.

  • Moet een kopie bewaren van alle self-bills van Trooper (elektronisch). Deze worden ook al automatisch bewaard in je Trooperdashboard.

  • Als ze niet heeft gekozen voor de “vrijstellingsregeling kleine onderneming” (art. 56bis wbtw) neemt ze de self-bills van Trooper op in vak 45 van haar periodieke btw-aangifte, en betaalt ze geen btw op deze self-bills.

Voor meer details over het speciale akkoord dat Trooper heeft gekregen van de btw-administratie, verwijzen we je graag door naar de integrale tekst van de beslissing ET 132.022/3 dd. 26.10.2018.