Cookiebeleid - disclaimer

Trooper.be is een website die eigendom is van en beheerd wordt door Go Connect bvba, met maatschappelijke zetel te Koveris 24, 1850 Grimbergen, België (verder de “bvba” genoemd)

De door “Trooper.be” verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan door de bvba.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

“Trooper.be” en/of de bvba kunnen niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

“Trooper.be” of de bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

“Trooper.be” of de bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door “Trooper.be” of de bvba worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van “Trooper.be”.

  • INTELLECTUEEL EIGENDOM EN INHOUD

Alle rechten, met betrekking tot de naam “Trooper” berusten bij de bvba.

De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Videomaterialen, foto's, teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze website, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de bvba.

De bvba probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, niettemin draagt het geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

  • DIRECTE/INDIRECTE SCHADE

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

De bvba wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen.

De bvba is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie.

Links naar andere websites vanaf “Trooper.be”, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die websites en de daarbij behorende informatie.

  • LINKS

Voor het gemak van de bezoekers bevat deze website links naar andere websites en/of bronnen, die onderhouden en/of beheerd worden door derde(n). “Trooper.be” en/of de bvba is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk in welke vorm dan ook voor de aldaar beschikbaar gestelde informatie, geleverde zaken en/of diensten, de geldende privacyregeling of de beschikbaarheid van deze andere websites en/of bronnen.

  • LINKS NAAR DEZE WEBSITE

Het is de gebruiker van “Trooper.be” toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bvba, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.