;
WEDSTRIJDREGLEMENT
1. Organisator
De wedstrijd wordt georganiseerd door Go Connect bvba waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Beiaardlaan 3 in 1850 Grimbergen, met ondernemingsnummer BE0653.775.248, hierna genoemd “Trooper”. Deelname aan de wedstrijd houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement en van elke beslissing die Trooper dient te treffen in het kader van de wedstrijd.
2. WIE KAN DEELNEMEN?

1. Deelnemingsvoorwaarden
Deelname aan de wedstrijd is toegelaten voor verenigingen of goede doelen die aangesloten zijn bij Trooper en aldus gesteund worden door consumenten die via www.trooper.be een aankoop doen bij 1 van de partnershops.
Aangezien deelname aan de wedstrijd online plaatsvindt, worden geen kosten in rekening gebracht. Deelname is volledig gratis.

2. Onverenigbaarheden
Kunnen niet aan de wedstrijd deelnemen: verenigingen of goede doelen die niet zijn aangesloten bij Trooper.
Wie toch op de lijst van de kandidaten of winnaars komt of zelfs wie een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement verliest automatisch zijn prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig recht op verhaal.
3. Periode
Deelnemen kan gedurende 3 weken, van 1/10/2019 tot en met 20/10/2019. Deze periode kan echter door Trooper op elk moment worden uitgebreid, onderbroken of stopgezet.
4. INHOUD EN VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD
Om als vereniging of goed doel deel te nemen aan de wedstrijd en kans te maken op de prijs zal de vereniging of het goede doel zich eerst moeten registreren als Troopervereniging op de website www.trooper.be , aangezien enkel aangesloten Trooperverenigingen kans maken op de prijs. Deze registratie is gratis en eenmalig. Alle info & voorwaarden over een aansluiting bij Trooper is ook terug te vinden op www.trooper.be. De wedstrijd verloopt als volgt:
 • Deelname kan enkel door verenigingen/goede doelen die zijn aangesloten bij www.trooper.be
 • Elke Trooperaankoop die tussen 1/10/2019 t/m 20/10/2019 wordt gedaan, krijgt een lotnummer en wordt gekoppeld aan de juiste vereniging/goed doel. Uit al deze aankopen worden elke week de winnende lotjes getrokken.
 • Elke week zijn er andere prijzen te winnen. Bij de trekking van winnende lotjes worden enkel de Trooperaankopen van diezelfde week meegenomen
 • WEEK 1: van 01/10/2019 00:00:00.000 tot 06/10/2019 23:59:59.999
 • WEEK 2: van 07/10/2019 00:00:00.000 tot 13/10/2019 23:59:59.999
 • WEEK 3: van 14/10/2019 00:00:00.000 tot 20/10/2019 23:59:59.999
Voor de hoofdprijs zullen alle Trooperaankopen gedurende de hele periode meegenomen worden in de trekking.
 • WEEK 3: van 14/10/2019 00:00:00.000 tot 20/10/2019 23:59:59.999
 • Elke maandagmorgen worden de weekwinnaars bekendgemaakt.
 • Elke week tijdens de loopperiode van de wedstrijd worden de winnende lotjes getrokken volgens volgend algoritme:
  • Elke transactie krijgt een aparte unieke code
  • Het totale aantal transacties voor de opgegeven periode wordt berekend.
  • Als het totale aantal transacties een even getal is, dan worden de transacties geordend van eerste tot laatste transacties in de tijd. Indien het een oneven getal is, worden de transacties geordend van laatste naar eerste transacties in de tijd.
  • Elke transactie krijgt een index nummer waarmee de plaats van de transactie in de geordende lijst aan wordt getoond (startend vanaf 1).
  • De eerste potentiële winnende transactie heeft een index nummer gelijk aan het eerste nummer van de Fibonacci reeks.
   • Indien de geselecteerde transactie toebehoort aan een Trooper van een vereniging die al in de vorige trekking een prijs heeft gewonnen dan wordt de transactie met het index nummer gelijk aan het volgende nummer in de Fibonacci reeks geselecteerd als potentiële winnaar.
   • Dit proces wordt herhaald tot het nodige aantal winnaars in de opgegeven periode is gevonden.
   • Indien het nodige aantal winnaars niet is gevonden door gebruik van de Fibonacci reeks worden de overige winnaars geselecteerd volgens hetzelfde proces waarbij we de Fibonacci reeks vervangen door een reeks van natuurlijke nummers.
  • Fibonacci reeks = 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987,1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, ...
  • Reeks natuurlijke nummers = 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...
5. DE PRIJS
1. Prijs
Er zijn 3 weken lang 41 tombolaprijzen te winnen. Elke week zijn er andere prijzen te winnen. De winnaars ontvangen:
 • Week 1 (1/10/2019 t/m 6/10/2019): 10 friteuses van Collishop t.w.v. +/- 50 euro per stuk.
 • Week 2 (7/10/2019 t/m 13/10/2019): 10 wafelijzers van Collishop t.w.v. +/- 50 euro per stuk.
 • Week 3 (14/10/2019 t/m 20/10/2019): 10 teppanyaki’s en 10 fonduestellen t.w.v. +/- 50 euro per stuk + 1 hoofdprijs = tombolaprijzenpakket van 1 friteuse, 1 wafelijzer, 1 teppanyaki en 1 fonduestel t.w.v. +/- 50 euro per stuk.
2. Voorwaarden prijs
De prijs wordt gewonnen door de vereniging waarvoor de Trooperaankoop van het winnende lotje werd gedaan. De particulier die de winnende aankoop deed, heeft geen recht op deze prijs. Elke vereniging kan maar 1 prijs winnen gedurende de hele periode van de wedstrijd.
3. Onoverdraagbaarheid van de prijs
De prijs is nominatief (strikt op naam van de winnende vereniging) en kan niet doorgegeven of verkocht worden. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen (bv. door hem te koop aan te bieden op een website, via een krant, …) dan heeft Trooper het recht de prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor Trooper en kan dus aan een andere deelnemer worden toegekend. De prijs mag wel gebruikt worden in een eigen tombola van de vereniging.
6. BEKENDMAKING WINNAAR
De winnende verenigingen worden elke week bekendgemaakt op maandagochtend (7/10/2019 – 14/10/2019 – 21/10/2019). De winnende verenigingen zullen hiervan telkens via mail op de hoogte worden gebracht door Trooper.
7. PERSOONSGEGEVENS
7.1 De deelnemers erkennen dat hun persoonsgegevens zoals gedefinieerd in artikel 4, 1) Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt zullen worden in het kader van de wedstrijd.
De contactgegevens die de deelnemende verenigingen aan Trooper meedelen zullen gebruikt worden om hen te contacteren in geval zij een prijs hebben gewonnen, en zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Daarnaast kan het IP-adres van de deelnemer worden geanalyseerd om, in geval van discussie of vermoedens van wedstrijdvervalsing, na te gaan of deelnemers uit Nederland dan wel België komen. Deelnemers kunnen hun gegevens kosteloos inzien of verbeteren door een verzoek daaromtrent per brief te richten aan Trooper op bovenvermeld adres met een kopie van hun identiteitskaart.
Daarnaast wordt een “opt-in”-mogelijkheid voorzien om door Trooper per e-mail op de hoogte gehouden te worden van haar activiteiten.
7.2 Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Trooper alsook andere online kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven en audio-visuele pers. Zij gaan er ook mee akkoord dat Trooper hen kan filmen voor een reportage over de wedstrijd.
8. ALGEMENE BEPALINGEN
Trooper kan de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen door een gelijkwaardige prijs, mocht deze prijs niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook, zonder enig recht op vergoeding of compensatie in hoofde van de winnaar.
Trooper behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien programmatorische, technische of organisatorische omstandigheden dit vereisen.
Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of dit reglement. Trooper zal deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt met de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling.
Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, bv. indien de website offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren.
Trooper kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten.
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Trooper zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden die zij organiseren uit te sluiten.
Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Trooper vermeld in art. 4 van dit reglement, en kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement, tenzij duidelijk anderszins bepaald. Alle beslissingen van Trooper in het kader van deze wedstrijd zijn definitief en onherroepelijk.
Een overzicht van de uitgekeerde prijzen kan per brief worden opgevraagd door een schrijven te richten aan Trooper op bovenvermeld adres, met een daarbij horende voldoende gefrankeerde enveloppe voor retourzending. Ook eventuele klachten omtrent de wedstrijd kunnen op bovenvermeld adres worden gemeld, waarna Trooper met U contact zal opnemen. Over andere aspecten van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd.
9. ALGEMENE BEPALINGEN
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting omtrent de wedstrijd en/of dit reglement dient eerst voorgelegd te worden aan Trooper. Indien onderling overleg geen uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Brussel.